O FIRMIE COACHING SZKOLENIA I WARSZTATY DORADZTWO/ANALIZA BAZA WIEDZY
  SZKOLENIE: SZTUKA MOTYWOWANIA

Nie chcem ale muszem
czy
chcę i zrobię!


Cele szkolenia:

 • doskonalenie umiejętności motywowania siebie i pracowników
 • zdobycie umiejętności wyznaczania celów
 • zdobycie wiedzy o całej gamie motywatorów i doskonalenie umiejętności ich skutecznego użycia
 • zbudowanie spójnego i skutecznego przykładowego systemu motywującego
Bloki tematyczne - szkolenie 2-dniowe:
 1. Światowe trendy w podejściu do zagadnienia motywacji
  • otoczenie konkurencyjnego rynku
  • rola leadera
  • najważniejsze trendy
 2. Psychologiczne podstawy naszych reakcji
  • teorie motywacji
   • teoria instynktu (Tomasz z Akwinu, Kartezjusz)
   • teoria potrzeb
    • potrzeby człowieka wg Murraya
    • potrzeby człowieka wg Maslova
   • teoria Herzberga
  • składniki osobowości i ich wpływ na działanie
 3. Rodzaje motywacji
  • motywatory materialne i ich rola
  • motywatory społeczne i ich rola
  • motywatory psychologiczne i ich rola
  • emocje jako czynnik motywujący
   • negatywne - niespójne z celem
   • pozytywne - spójne z celem
 4. Rola komunikacji w motywowaniu
  • informacyjne sprzężenie zwrotne
  • zastosowanie technik werbalnej i niewerbalnej komunikacji do motywowania pracowników i zespołu
  • jak chwalić, aby było to motywujące
  • jak krytykować, aby odniosło to skutek
 5. Systemy motywacyjne
  • MAPA MOTYWACJI
  • elementy składowe dobrego = skutecznego systemu motywacyjnego
  • spójność pomiędzy systemem wynagradzania a czynnikami motywującymi
  • oceny okresowe jako składnik dobrego systemu
  • przygotowanie i prowadzenie rozmowy oceniającej
 6. Nacisk grupy czy siła zespołu
  • rola zespołu w działaniu - cele zespołowe
  • określanie celów jako proces permanentny - metoda SMART
  • jak zapobiegać spadkowi motywacji
  • delegowanie uprawnień jako motywator
 7. Umiejętności istotne aby zmotywować pracowników
  • tworzenie wizji
  • myślenie kreatywne
  • rozwiązywanie konfliktów
  • umiejętności negocjowania
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem
Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone metodami interaktywnymi, oparte na doborze nowoczesnych technik (praktyczne sesje, gry, testy, panele dyskusyjne, wymiana poglądów i doświadczeń, warsztaty motywacyjne, ćwiczenia z zakresu umiejętności osobistych oparte na dowartościowaniu, warsztaty refleksji indywidualnej i grupowej, prace w grupach tematycznych).
 
SZKOLENIA I WARSZTATY
  ZAMKNIĘTE
  DLA SEKTORA MSP
  PRZYKŁADOWE KONSPEKTY


  ASERTYWNOŚĆ
  KOMUNIKACJA W MIEJSCU PRACY
  KOMUNIKACJA W ZESPOLE
  SZTUKA MOTYWOWANIA
  OCENY PRACOWNICZE
  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
  BUDOWANIE ZESPOŁU
  ROZUMNY PRACOCHOLIZM

Copyright © "VENI VIDI"
Design by RGB Studio